Biura rachunkowe i doradcy dla biznesu

Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) – zadania i kompetencje

Regionalna Izba Obrachunkowa to organ nadzorczy i kontrolny nad jednostkami samorządu terytorialnego i innymi, wskazanymi przepisami prawa podmiotami. Zgodnie z obowiązującym prawem RIO sprawuje funkcje kontrolne w zakresie zamówień publicznych oraz prowadzenia gospodarki finansowej.

Regionalne Izby obrachunkowe powołane zostały w związku z reformą samorządu terytorialnego przeprowadzoną na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Podstawę prawną funkcjonowania RIO stanowi Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych z dnia 7 października 1992 (Dz.U. z 1992 Nr 85 poz. 428) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1747).

Warto podkreślić, że o znaczeniu RIO świadczy również fakt, że również Ustawa Zasadnicza reguluje zagadnienie regionalnych izb obrachunkowych. W myśl artykułu 171 ust. 2 bowiem „organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe”.
Zgodnie z artykułem 14 ustawy o RIO organem izby jest tzw. kolegium izby składające się z prezesa izby, zastępcy prezesa izby oraz pozostałych członków. Zarówno prezesa izby, jak również pozostałych członków kolegium izby powołuje Prezes Rady Ministrów (po przeprowadzeniu konkursu). Z kolei nadzór nad regionalnymi izbami obrachunkowymi należy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Obecnie na terenie państwa polskiego działa 16 regionalnych izb obrachunkowych.
Zasadniczym zadaniem regionalnych izb obrachunkowych jest, jak już wspomniano, dokonywanie kontroli w zakresie zamówień publicznych oraz gospodarki finansowej przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych a także stowarzyszeń gmin i powiatów oraz samorządowych jednostek organizacyjnych (w tym samorządowych osób prawnych) oraz innych podmiotów, w zakresie w jakim korzystają one z budżetu samorządowego.

Ponadto regionalne izby obrachunkowe dokonują nadzoru nad uchwałami oraz zarządzeniami organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym przede wszystkim: budżetu, zaciągania zobowiązań i udzielania pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego, a także przyznawania dotacji, udzielania absolutorium itd.

Autor: H.B. LL.M. dla doradcydlabiznesu.pl

« wróć do Artykuły
O nas

Witamy na stronie www.DoradcyDlaBiznesu.pl która jest ogólnopolskim zbiorem firm, które w skuteczny sposób mogą usprawnić twój biznes. DoradcyDlaBiznesu.pl to baza firm księgowych, audytorskich, tłumaczeniowych, konsultingowych, oraz ubezpieczeniowych. Dzięki naszej wyszukiwarce w łatwy sposób znajdziesz firmę ze swojego regionu która w profesjonalny sposób poprowadzi twoją księgowość, zadba o aspekty prawne czy dobierze odpowiednią strategię rozwoju.

Kontakt
Serwis DoradcyDlaBiznesu.pl
www.doradcydlabiznesu.pl
info@doradcydlabiznesu.pl
© 2019, Doradcydlabiznesu.pl
[zamknij]